bFLOWERwhite.gif
partyblink.gif

do you feel:

bFLOWERwhite.gif
home.gif